ДОГОВІР ОФЕРТИ НА НАДАННЯ ВЕТЕРИНАРНИХ ПОСЛУГ

1. Загальні положення

1.1. Цей Договір є публічною офертою (пропозицією) "ОлВет" (далі — Виконавець) і містить усі істотні умови організації та надання ветеринарних послуг.

1.2. У разі прийняття умов цього Договору (акцепту), фізична чи юридична особа, що звернулася за ветеринарними послугами, стає Замовником.

2. Предмет договору

2.1. Виконавець зобов'язується за замовленням Замовника надати ветеринарні послуги, а Замовник зобов'язується оплатити ці послуги згідно з умовами цього Договору.

3. Права та обов’язки сторін

3.1. Виконавець зобов'язується:

  • Надати послуги відповідно до вимог стандартів і технологій ветеринарної медицини.
  • Забезпечити конфіденційність інформації про Замовника і його домашніх тварин.

3.2. Замовник зобов'язується:

  • Своєчасно оплатити надані послуги.
  • Надати всю необхідну інформацію про стан здоров'я домашньої тварини, що може вплинути на надання послуг.

4. Вартість послуг та порядок розрахунків

4.1. Вартість ветеринарних послуг визначається згідно з прайс-листом, який є додатком до цього Договору.

4.2. Оплата послуг здійснюється Замовником на розрахунковий рахунок Виконавця за реквізитами, що зазначені в рахунку.

5. Відповідальність сторін

5.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

6. Форс-мажор

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов'язань, якщо це невиконання було спричинено обставинами непереборної сили.

7. Заключні положення

7.1. Цей Договір вступає в силу з моменту акцепту Замовником і діє до виконання Сторонами своїх зобов'язань.

7.2. Усі спори та розбіжності, що виникають із цього Договору або у зв’язку з ним, вирішуються шляхом переговорів. У разі неможливості їх вирішення шляхом переговорів, спори передаються до суду відповідно до чинного законодавства України.

7.3. Цей Договір може бути змінений, доповнений або анульований виключно за згодою Сторін шляхом підписання відповідних додаткових угод.

7.4. Повідомлення між Сторонами по цьому Договору відправляються електронною поштою, поштою або передаються особисто з підтвердженням отримання.

7.5. Реквізити Виконавця та Замовника вказуються в спеціальному розділі цього Договору.